loader image

Regulamin eventu strzeleckiego Shooting Day dzikarz.pl


REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA SHOOTING DAY DZIKARZ.PL ORGANIZOWANYCH PRZEZ JACKA FAŚCISZEWSKIEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników wydarzenia, osób towarzyszących (nie testujących broń), wystawców oraz każdą osobę, która w czasie wydarzenia będzie znajdować się na strzelnicy – zwanych dalej „uczestnicy”

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania:
a) regulaminu strzelnicy rekreacyjnej Battalion
b) Warunków uczestnictwa opisanych w niniejszym regulaminie
c) poleceń prowadzącego strzelanie lub osób wskazanych przez organizatora.

3. W ramach wydarzenia organizator zapewnia możliwość testowania broni palnej udostępnionej przez organizatora lub wystawców

4. Testowanie broni podczas wydarzenia polega na sprawdzeniu w warunkach strzelnicy sposobu strzelania z 10 udostępnionych przez organizatora egzemplarzy broni palnej długiej lub krótkiej poprzez oddanie nie więcej niż 5 strzałów z danej broni palnej – w ramach wpisowego przyznany jest limit do 50 sztuk amunicji

2. ZASADY UCZESTNICTWA
2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez:
a) nadesłanie do organizatora za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie shootingday.dzikarz.pl do dnia 23.09.2023 r.
b) dokonanie opłaty wpisowej za zgłoszenie w kwocie ryczałtowej 50zł z tytułu udziału w wydarzeniu.
c) Uczestnicy w ramach opłaty wpisowej mogą pobrać do testowanej broni palnej amunicję w ilości 50 sztuk ale wedle wyliczenia:
– kaliber 9mm liczony jest jako 1 sztuka
– inne kalibry w tym 223 liczone są jako 2 sztuki (pobranie 5 sztuk amunicji to 10 co oznacza, że limit uczestnika z 50 szt przy pobraniu 5 szt amunicji 223 zmniejsza się do 40).

2.2. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA
Odwołanie uczestnictwa możliwe jest do dnia 17.09.2023 poprzez wysłanie do organizatora wiadomości @mail na adres shootingday@dzikarz.pl – po tej dacie wpłacona opłata wpisowa nie podlega rozliczeniu

2.3. OGÓLNE ZASADY UCZESTICTWA
1. W wydarzeniu jako osoba testująca broń palną może wziąć udział jedynie osoba, która ukończyła 18 rok życia.
2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji pobytu na strzelnicy zgodnie z regulaminem strzelnicy.
3. Uczestnik zobowiązany jest okazać organizatorowi waży dokument tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości uczestnika.
4. Testowanie broni odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich pod nadzorem prowadzącego strzelanie.
5. Uczestnicy do testów mogą pobrać do 10 udostępnionych przez organizatora egzemplarzy broni palnej długiej lub krótkiej.
6. Uczestnik w ramach wpisowego ma prawo do pobrania do 50 sztuk amunicji jednak nie więcej niż 5 strzałów z każdej pobranej do testowania broni palnej.
7. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych wydarzenia – zgoda również na publikację w materiałach w przyszłości.

3. PRZEPISY PORZĄDKOWE I BEZPIECZEŃSTWA
1. Organizator lub właściciel obiektu może usunąć z terenu obiektu osoby, które nie przestrzegają regulaminu strzelnicy lub znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – w takiej sytuacji opłata wpisowa przepada
2. Organizator lub właściciel obiektu może usunąć z terenu obiektu osoby, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznego przeprowadzenia wydarzenia, stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego, innych uczestników, organizatorów, obsługi lub osób postronnych – w takiej sytuacji opłata wpisowa przepada
3. Osoby które nie podporządkują się poleceniom prowadzącego strzelanie mogą zostać usunięte z terenu obiektu na żądanie prowadzącego strzelanie – w takiej sytuacji opłata wpisowa przepada
4. Organizator oraz właściciel obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.
5. Organizator oraz właściciel obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od organizatora przerwą w dostawie wody, prądu lub innych mediów.
6. Organizator oraz właściciel obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki na terenie wydarzenia. Uczestnikom i innym podmiotom wymienionym w niniejszym Regulaminie nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez organizatora lub właściciela obiektu ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia wydarzenia. W takich przypadkach podmiotom, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat związanych z tym zgłoszeniem
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy organizatorem a uczestnikami, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami targów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z uczestnictwa w wydarzeniu jest prawo polskie.